Правят карта с дейности на университетите и бизнеса

Карта с дейности на европейските алианси на университетите и иноваторите от частния сектор ще бъде изработена до края на март от европейската Coalition of the Willing. Инициативата е на еврокомисаря, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. Целта е да се улесни съвместна работа между науката и бизнеса, съобщи Димитър Василев, представител на Coalition of the Willing. По думите му, изработването на картата е в подкрепа на ключовите дейности в областта на образованието и иновациите, залегнали в Европейската стратегия за университетите и Новата европейска програма за иновации, с чието изпълнение е натоварена Coalition of the Willing.

До 3 март ще бъдат проучени съществуващите и планираните дейности на европейските алианси на университетите и на иноваторите от частния сектор чрез специално разработена за целта анкета.

Въз основа резултатите от проучването ще бъде улеснено намирането на партньори с цел създаването на напълно доброволни и отворени центрове. Те ще бъдат формирани до края на април около общи теми, които са от значение за водещите инициативи в Програмата за иновации. Центровете ще имат гъвкави структури и ще бъдат организирани и управлявани на база собствени приоритети, силни страни и нужди.

Информацията за дейностите на всеки център ще бъде включена в пътна карта с конкретни цели, която ще бъде представена на еврокомисар Мария Габриел през пролетта на 2023 г.

Инициативата на комисар Габриел е в продължение на срещите между европейските университети и Coalition of the Willing от октомври миналата година. Сътрудничеството между алиансите на европейските университети и иноваторите от частния сектор има за цел да направи двата сектора по-стабилни. Това може да стане чрез изграждане и разпространение на културата на иновации и предприемачество в образованието и обучението, свързване на интелектуалния капацитет в стратегическите сектори, укрепване мрежите за знания и иновации в Европа и стимулиране ключовата роля на алиансите на европейските университети.

Добавената стойност на българското и конкретно варненското участие в това начинание се изразява в по-голямата възможност за работа в екип с иноватори, взаимстване на добри практики и по-голяма видимост на предприетите от нас дейности на европейско равнище, коментира Димитър Василев, който е председател и на гражданското сдружение „ПроВарна“.