Позиция относно облекчаване условията за държавно субсидиране в ЕС

В отговор на плана за зелени субсидии  (Green subsidies plan) на САЩ, Европейската комисия иска да разхлаби правилата за отпускане на държавни субсидии от държавите – членки.

Как това ще се отрази на европейските стартиращи предприятия? Питането беше отправено до European startup network (ESN) от Sifted.eu.

Като пълноправен член, представляващ България в ESN, смятам за необходимо да обявя публично позицията си:

Държавните субсидии са хубаво нещо, но само като временна, извънредна мярка, предприемана за справяне с конкретен икономически проблем, предизвикан от форсмажорни обстоятелства и засягащ пряко стабилността на европейската икономика.

Обезпокоен съм от факта, че когато подобна мярка се намира в ръцете на правителства, намиращи се в политически кризи, подобни на българската в момента, те могат да бъдат използвани като инструмент за преследване по-скоро на политически, отколкото на икономически цели.

Отделно, разчитането само на субсидии от държавите членки, може да доведе до фрагментация на единния пазар и да увеличи различията между отделните европейски региони. Т.е. това би довело до облагодетелстване предимно на държавите с голяма фискална мощ и ощетяване на икономики, като българската.

Смятам, че в отговор на Закона за намаляване на инфлацията в САЩ, Европейската комисия не трябва да подценява ролята на рисковия капитал, който определено е полезен в пъти повече за развитието на пазара и конкурентоспособността, както на отделните страни, така и на икономиката на ЕС като цяло.

Отделно, що се касае до опростяване процедурите за държавна помощ, това трябва да стане за всички проекти в нови технологии, а не само за такива във възобновяеми източници на енергия. Иновациите са основният двигател на европейската икономика и единствената възможност за придобиване на конкурентно предимство на световния пазар. Това означава, разбира се, спазване на всички екологични стандарти на ЕС и не излагане на риск на екологичния преход.

Приветствам предложението на Европейската комисия за улесняване процесите на издаване на разрешителни, например „чрез определяне на конкретни срокове за различните етапи на издаването им“ и чрез въвеждане на „обслужване на едно гише“ в държавите членки. Убеден съм, че подобни мерки, ще стимулират инвестициите в стартиращи предприятия и ще действат като механизми за предотвратяване на корупционни практики, особено в източноевропейските икономики.

Димитър Василев, председател на Български Бизнес Форуми, пълноправен член представляващ България в European Startup Network (ESN)