Подкрепа на France Digitale, за преразглеждане и модернизиране на правилата за възлагане на обществени поръчки в Европейски съюз

Подкрепям искането на една от водещите асоциации на стартиращите предприятия в Европа – France Digitale, за преразглеждане и модернизиране на правилата за възлагане на обществените поръчки в Европейски съюз. С цел да се гарантират:
✅ равнопоставени условия на конкуренция в Съюза
✅ участие на малките и средни стартиращи иновативни предприятия
✅ разработване на иновативни продукти и услуги в Европа
✅ насърчаване иновациите сред публичните купувачи
✅ не дискриминация на държавите-членки с по-малки национални бюджети

Като председател на Български Бизнес Форуми и представляващ България в Европейската мрежа за стартиращи бизнеси, приветствам факта, че Съюзът реагира с конкретни мерки в отговор на Закона на САЩ за намаляване на инфлацията.