Част от работна група към Форум за Европейския съвет за иновации

Като член на Европейската коалицията Coalition of the Willing, се включих в новосъздадената работна група към Форума на Европейския съвет за иновации.

Целта ѝ е да се подобри събирането и обмена на информация между европейските, националните и регионалните програми за иновации.

Специален акцент е поставен върху засилване сътрудничеството по програма „Хоризонт Европа“.

Значението на информацията, генерирана през последните години, се превърна в ключова част от политиката на ЕС.

Необходимо е да се създаде правна рамка за използването и анализа на данните в областта на иновациите.

ЕС, в това число България като част от съюза, трябва да гарантират технологичното си лидерство чрез икономика, базирана на данни, за да може да се конкурират успешно на световния пазар.